Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Projekty

Projekty krajowe

Projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

Projekty w trakcie realizacjiProjekt pt.: „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020.

W skład Konsorcjum wchodzą:
- Politechnika Warszawska,
- Mesko S.A.,
- Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

Okres realizacji projektu: 01-06-2021 - 31-05-2024,
Całkowita wartość projektu to 14 516 865,00 PLN

Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie demonstratora silnika rakietowego o obniżonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym. W demonstratorze silnika rakietowego zastosowane zostanie paliwo, w którym klasyczne składniki będą zastąpione nowymi składnikami takimi jak: CL-20, HMX, GAP i ADN. W ramach projektu opracowane zostaną założenia konstrukcyjne demonstratora silnika rakietowego z uwzględnieniem specyfiki nowego materiału pędnego. Uzyskane stałe heterogeniczne paliwo rakietowe pozwoli na utrudnienie wykrycia toru lotu rakiety i miejsca jej odpalenia ze względu na zmniejszone dymienie podczas odpalania rakiety. Zwiększenie impulsu właściwego poprawi donośność lub udźwig rakiety, a zmniejszenie zawartości związków chloru w produktach spalania przyczyni się dodatkowo do zwiększenia żywotności wyrzutni poprzez ograniczenie korozji. Efektem realizacji projektu będzie także poszerzenie krajowej bazy surowcowej do badań nowych kompozycji materiałów wysokoenergetycznych.
                   


OPRACOWANIE I WYKONANIE DEMONSTRATORÓW TECHNOLOGII KRYTYCZNYCH ELEMENTÓW DO NOWEJ GENERACJI AMUNICJI 120 mm

                                     

Beneficjent : MESKO S.A
Umowa nr: DOB-BIO8/05/01/2016
Akronim : BIZMUT

Celem projektu jest opanowanie technologii, gwarantujących rozwój kompetencji w zakresie produkcji nowoczesnej amunicji czołgowej.
 
Rozwiązanie opracowane podczas projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli technologicznej i będzie miało bezpośredni wpływ na ich rozwój w sektorze bezpieczeństwa i obronności.
Współpraca przy projekcie przyczyni się do osiągniecia celów zakładanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym mowa jest o ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem badawczym .

Demonstrator technologii  prochów , łuski spalającej się  i prętów wolframowych  wykonane zostaną w oparciu o nowoczesne, perspektywiczne i dostępne na rynku materiały.
 
Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Jędrzejewski

Termin realizacji projektu: 14.12.2016 – 13.12.2019

Całkowity koszt realizacji Projektu: 34 500 000
W tym wysokość dofinansowania z NCBR : 30 000 000


Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet

W skład konsorcjum, które realizuje projekt, wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako lider oraz cztery spółki z Grupy Kapitałowej PGZ:  MESKO S.A., WZU S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A., a także Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Umowa nr DOB-BIO8/10/01/2016

Cele projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji krajowych podmiotów w zakresie technologii układów wykonawczych sterowania rakiet. W efekcie proponowanych prac, możliwe będzie opracowanie i produkcja własnych układów wykonawczych sterowania (elektrycznych i gazodynamicznych) rakiet różnych zasięgów. Realizacja projektu winna przynieść szerokie korzyści zarówno dla potencjału obronnego, jak i kondycji ekonomicznej krajowego przemysłu oraz wesprzeć realizację kluczowych programów PMT.

Zakres realizacji:
technologie elektrycznych i gazodynamicznych układów wykonawczych sterowania rakiety;
metody modelowania naddźwiękowych rakiet i ich układów sterowania;
telemetria rakiety krótkiego zasięgu;
układy nawigacji bezwładnościowej;
testowanie sprawności układów podczas próby w locie.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu:  Marek Borejko
Wartość projektu: 72 000 000 zł
Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  60 000 000 zł
Okres realizacji projektu: 27.12.2016 r. - 26.12.2019 r.
Program na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016.


IMPULSOWE DZIAŁA ELEKTROMAGNETYCZNE
Umowa DOB-1-1/1/PS/2014 z dnia 30.12.2014 roku
o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego jakw ramach „Programu strategicznego badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:
Wojskowa Akademia Techniczna jako lider oraz PIT-RADWAR S.A., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, OBR CTM S.A., KUBARA LAMINA S.A.,  MESKO S.A., Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków, Instytut  Techniczny Wojsk Lotniczych.
Cel projektu:
Opracowanie i wykonanie urządzeń generujących impulsy promieniowania elektromagnetycznego charakteryzujące się bardzo wysoką wartością mocy w impulsie nazywane HPEM (ang. High Power Electromagnetics).

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Laskowski, prof. WAT
Wartość projektu: 81 590 695,17 zł.
Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  75 900 000 zł.
Okres realizacji projektu: 30.12.2014 r. - 29.12.2021 r.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 1/PS/2014


SILNIKI POMOCNICZE NA PALIWO STAŁE DLA RAKIET NOŚNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWO CIEKŁE
Umowa DOB-BIO8/06/01/2016 z dnia 13.12.2016 roku

o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Silniki pomocnicze na paliwo stałe dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe”.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa jako Lider oraz MESKO S.A.,

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie demonstratorów silników pomocniczych
z heterogenicznym paliwem, dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: Damian Kaniewski
Wartość projektu: 12 108 417,90 zł.
Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  10 608 417,90 zł.
Okres realizacji projektu: 13.12.2016 r. - 13.12.2020 r.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016.

„OPRACOWANIE I WDROŻENIE TECHNOLOGII PRODUKCJI STOPU CIĘŻKIEGO – KOMPOZYTU  WOLFRAMOWEGO”.

w ramach działania:
 • 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 
  Badania i rozwój nowoczesnych technologii
oraz
 • 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4
  Inwestycje  w innowacyjne przedsięwzięcia

Beneficjent: MESKO S.A.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-26-016/09-00 UDA-POIG.04.01.00-26-016/09-00
W wyniku realizacji projektu Spółka zaoferuje na rynek nowy produkt w postaci innowacyjnego stopu ciężkiego - kompozytu wolframowego. Stopy ciężkie wytwarza się metodą metalurgii proszków. Proces technologiczny wytwarzania prętów ze stopów ciężkich składa się z następujących operacji technologicznych:
 • komponowanie składu – naważanie porcji proszków metali w ilościach odpowiednich dla uzyskania stopu o wymaganych właściwościach (gęstość, wytrzymałość, plastyczność itp.),
 • mieszanie składników (proszków metali) i naważanie porcji mieszanek przeznaczonych do formowania,
 • formowanie kształtek (prętów),
 • spiekanie w atmosferze wodoru,
 • obróbka cieplna w próżni,
 • kontrola właściwości spieczonych kształtek.


Termin realizacji projektu: 2010 – 2015

Całkowity koszt realizacji Projektu: 20.974.172,73 PLN

W tym wysokość dofinansowania z PARP: 10.214.861,36 PLN